GDPR

INFORMACE O PRÁVECH A POVINNOSTECH V OBLASTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – PRO ZÁKAZNÍKY

Ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o  volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů); (dále jen „nařízení“)

   1. Kdo bude zpracovávat Vaše osobní údaje (tj. kdo je správcem osobních údajů)?
    BAŤACZ s.r.o. - IČO 25971671 DIČ CZ25971671 Zápis v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C,vložka 18243 kontaktní údaje: www.batacz.cz, e-mail: jaroslav@batacz.cz (dále jen též „obchodník“); zástupcem správce osobních údajů je Jaroslav Baťa tel. 469 630 340
   2. Jaké osobní údaje o Vás budou zpracovávány?
    identifikační a fakturační údaje (např. jméno, příjmení, IČO, DIČ), kontaktní údaje (např. adresa bydliště nebo sídla, telefonní spojení, fax, identifikátory pro elektronickou komunikaci, údaje o bankovním spojení a o odebraném zboží či využitých službách, včetně shora uvedených údajů o Vašem zástupci či pověřeném zaměstnanci nebo jiné kontaktní osobě
    - údaje o vašem chování na webu, včetně případů, kdy jej prohlížíte přes naši mobilní aplikaci, zejména služby, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení
    - údaje související s využitím zákaznického centra nebo návštěvou naší provozovny, kterými jsou zejména záznamy telefonních hovorů se zákaznickým centrem, identifikace zpráv, které nám zasíláte, včetně identifikátorů, jako jsou IP adresy, a nahrávky z kamerových systémů
   3. Pro jaké účely budou Vaše osobní údaje zpracovávány i bez Vašeho souhlasu?
    a) pro plnění povinností obchodníka vyplývajících ze smlouvy uzavřené mezi Vámi a obchodníkem (např. kupní smlouva, smlouva o dílo, smlouva o přepravě zboží)
    b) pro plnění povinností obchodníka podle platných právních předpisů především v souvislosti s jeho činnostmi, např. v oblasti ochrany spotřebitele, odpovědnosti za vady či plnění účetních, daňových či celních povinností, včetně povinností souvisejících s prováděním kontroly ze strany příslušných orgánů
    c) pro výkon práv a oprávněných zájmů obchodníka, mj. při uplatňování jeho práv a vymáhání nároků vůči Vám
   4. Co je právním základem zpracování Vašich osobních údajů?
    právo obchodníka zpracovávat osobní údaje pro výše uvedené účely i bez Vámi uděleného souhlasu vyplývá z čl. 6 nařízení
   5. Po jakou dobu budou Vaše osobní údaje zpracovávány?
    Vaše osobní údaje budou zpracovány po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi Vámi a obchodníkem a po jeho ukončení po dobu trvání promlčecích lhůt a lhůt určených pro archivaci podle právních předpisů, a to nejdéle však po dobu pěti let od konce účetního období, v němž došlo k zániku posledního smluvního vztahu, nestanoví-li právní předpis dobu delší a nebude-li po uplynutí této doby trvat některý z účelů, pro který lze osobní údaje i nadále zpracovávat
    po uplynutí shora uvedených lhůt budou Vaše osobní údaje nevratně smazány či zničeny
   6. Kdo bude nebo může být příjemcem Vašich osobních údajů?
    orgány veřejné moci, daňoví poradci, účetní, auditoři, soudy a jiné příslušné kontrolní a finanční orgány, v případě přepravy zboží též poskytovatelé poštovních služeb či smluvní přepravci a v případě přepravy mezinárodní též celní orgány a společnost zajišťující celní řízení; s Vaším souhlasem pak i jiné osoby; Vaše osobní údaje mohou být z důvodu splnění smluvních nebo zákonných povinností předány též příjemcům v zahraničí, a to pouze za podmínek stanovených v článku 44 a násl. nařízení, budou-li zajištěny dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů
   7. Z jakých zdrojů jsou nebo budou získávány zpracovávané osobní údaje a jak je prováděna jejich aktualizace?
    osobní údaje jsou nebo budou získávány zejména od Vás a Vašich zástupců či jiných pověřených osob a dále z veřejně dostupných informací, internetu a sociálních sítí, veřejných seznamů, rejstříků a evidence dlužníků a též z listin a komunikace předložené či doručené obchodníkovi
    aktualizace Vašich osobních údajů bude probíhat zejména na základě informací obdržených od Vás či Vašich zástupců nebo jiných pověřených osob a dále z veřejně dostupných informací, internetu a sociálních sítí, veřejných seznamů a rejstříků
   8. Jaká základní práva máte v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a jakým způsobem je můžete vykonávat?
    1. máte právo na zpracovávání osobních údajů korektně a zákonným a transparentním způsobem, pro legitimní účely, v přiměřeném nezbytném rozsahu a na nezbytnou dobu, přičemž údaje musejí být zabezpečeny proti neoprávněnému zpracování, náhodné ztrátě, zničení nebo poškození, což je zajištěno zejména jejich mechanickým i elektronickým zabezpečením (včetně šifrování při jejich přenosu) a příslušnými opatřeními a postupy, které jsou zavedeny, včetně pravidelného proškolování osob, které mají k Vašim osobním údajům přístup
    2. máte právo na bezplatný přístup k Vašim osobním údajům a na potvrzení, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány - máte právo na doplnění chybějících údajů a na opravu nepřesných osobních údajů

    3. máte právo na výmaz osobních údajů, které již nejsou potřebné pro výše uvedené účely (viz 3. otázka); vznesete-li námitky proti jejich zpracování a neexistují žádné převažující důvody pro jejich zpracování; byly-li osobní údaje zpracovány protiprávně; nebo stanoví-li tak právo Evropské unie nebo jejího členského státu; právo na výmaz Vám však nepřísluší, je-li zpracování osobních údajů nezbytné mj. pro splnění právní povinnosti podle práva Evropské unie nebo jejího členského státu, pro účely archivace nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

    4. máte právo na omezení zpracování osobních údajů (tj. údaje budou obchodníkem pouze uloženy a zpracovávány budou pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků či z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby), a to pokud budete popírat jejich přesnost; bude-li jejich zpracování protiprávní a budete odmítat jejich výmaz; bude-li obchodník údaje potřebovat nadále pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; nebo pokud vznesete námitku proti jejich zpracování

    5. máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz)

    6. máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování (tj. hodnocení osobních aspektů vztahujících se k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se Vašeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, Vašich osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování či místa, kde se nacházíte nebo pohybujete); ledaže je takové rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a obchodníkem; je povoleno právem Evropské unie nebo jejího členského státu; nebo je založeno na Vašem výslovném souhlasu (tímto způsobem nejsou Vaše osobní údaje v současné době obchodníkem zpracovávány)

    7. svá práva na přístup k osobním údajům a potvrzení o nich, na jejich doplnění, opravu či výmaz nebo na omezení zpracování můžete uplatnit osobně nebo prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu: info@batacz.cz. přičemž Vaše podněty budou vyřízeny ve stanovených lhůtách

Dle čl. 21 nařízení máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely oprávněných zájmů obchodníka a pro účely tzv. přímého marketingu.

Proč nakupovat u nás