GDPR

GDPR

INFORMACE O PRÁVECH A POVINNOSTECH

V OBLASTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – PRO ZÁKAZNÍKY

 


ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů); (dále jen „nařízení“)

1. Kdo bude zpracovávat Vaše osobní údaje (tj. kdo je správcem osobních údajů)?
- BAŤACZ s.r.o. - IČO 25971671 DIČ CZ25971671 Zápis v obchodním rejstříku vedeného  Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C,vložka 18243 kontaktní údaje: www.batacz.cz, e-mail: jaroslav@batacz.cz (dále jen též „obchodník“); zástupcem správce osobních údajů je Jaroslav Baťa tel. 469 630 340
2. Jaké osobní údaje o Vás budou zpracovávány?
- identifikační a fakturační údaje (např. jméno, příjmení, IČO, DIČ), kontaktní údaje (např. adresa bydliště nebo sídla, telefonní spojení, fax, identifikátory pro elektronickou komunikaci, údaje o bankovním spojení a o odebraném zboží či využitých službách, včetně shora uvedených údajů o Vašem zástupci či pověřeném zaměstnanci nebo jiné kontaktní osobě
- údaje o vašem chování na webu, včetně případů, kdy jej prohlížíte přes naši mobilní aplikaci, zejména služby, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení
- údaje související s využitím zákaznického centra nebo návštěvou naší provozovny, kterými jsou zejména záznamy telefonních hovorů se zákaznickým centrem, identifikace zpráv, které nám zasíláte, včetně identifikátorů, jako jsou IP adresy, a nahrávky z kamerových systémů
3. Pro jaké účely budou Vaše osobní údaje zpracovávány i bez Vašeho souhlasu?
- a) pro plnění povinností obchodníka vyplývajících ze smlouvy uzavřené mezi Vámi a obchodníkem (např. kupní smlouva, smlouva o dílo, smlouva o přepravě zboží)
- b) pro plnění povinností obchodníka podle platných právních předpisů především v souvislosti s jeho činnostmi, např. v oblasti ochrany spotřebitele, odpovědnosti za vady či plnění účetních, daňových či celních povinností, včetně povinností souvisejících s prováděním kontroly ze strany příslušných orgánů
- c) pro výkon práv a oprávněných zájmů obchodníka, mj. při uplatňování jeho práv a vymáhání nároků vůči Vám
4. Co je právním základem zpracování Vašich osobních údajů?
- právo obchodníka zpracovávat osobní údaje pro výše uvedené účely i bez Vámi uděleného souhlasu vyplývá z čl. 6 nařízení
5. Po jakou dobu budou Vaše osobní údaje zpracovávány?
- Vaše osobní údaje budou zpracovány po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi Vámi a obchodníkem a po jeho ukončení po dobu trvání promlčecích lhůt a lhůt určených pro archivaci podle právních předpisů, a to nejdéle však po dobu pěti let od konce účetního období, v němž došlo k zániku posledního smluvního vztahu, nestanoví-li právní předpis dobu delší a nebude-li po uplynutí této doby trvat některý z účelů, pro který lze osobní údaje i nadále zpracovávat
- po uplynutí shora uvedených lhůt budou Vaše osobní údaje nevratně smazány či zničeny
6. Kdo bude nebo může být příjemcem Vašich osobních údajů?
- orgány veřejné moci, daňoví poradci, účetní, auditoři, soudy a jiné příslušné kontrolní a finanční orgány, v případě přepravy zboží též poskytovatelé poštovních služeb či smluvní přepravci a v případě přepravy mezinárodní též celní orgány a společnost zajišťující celní řízení; s Vaším souhlasem pak i jiné osoby; Vaše osobní údaje mohou být z důvodu splnění smluvních nebo zákonných povinností předány též příjemcům v zahraničí, a to pouze za podmínek stanovených v článku 44 a násl. nařízení, budou-li zajištěny dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů
7. Z jakých zdrojů jsou nebo budou získávány zpracovávané osobní údaje a jak je prováděna jejich aktualizace?
- osobní údaje jsou nebo budou získávány zejména od Vás a Vašich zástupců či jiných pověřených osob a dále z veřejně dostupných informací, internetu a sociálních sítí, veřejných seznamů, rejstříků a evidence dlužníků a též z listin a komunikace předložené či doručené obchodníkovi
- aktualizace Vašich osobních údajů bude probíhat zejména na základě informací obdržených od Vás či Vašich zástupců nebo jiných pověřených osob a dále z veřejně dostupných informací, internetu a sociálních sítí, veřejných seznamů a rejstříků
8. Jaká základní práva máte v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a jakým způsobem je můžete vykonávat?
- máte právo na zpracovávání osobních údajů korektně a zákonným a transparentním způsobem, pro legitimní účely, v přiměřeném nezbytném rozsahu a na nezbytnou dobu, přičemž údaje musejí být zabezpečeny proti neoprávněnému zpracování, náhodné ztrátě, zničení nebo poškození, což je zajištěno zejména jejich mechanickým i elektronickým zabezpečením (včetně šifrování při jejich přenosu) a příslušnými opatřeními a postupy, které jsou zavedeny, včetně pravidelného proškolování osob, které mají k Vašim osobním údajům přístup
- máte právo na bezplatný přístup k Vašim osobním údajům a na potvrzení, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány - máte právo na doplnění chybějících údajů a na opravu nepřesných osobních údajů
- máte právo na výmaz osobních údajů, které již nejsou potřebné pro výše uvedené účely (viz 3. otázka); vznesete-li námitky proti jejich zpracování a neexistují žádné převažující důvody pro jejich zpracování; byly-li osobní údaje zpracovány protiprávně; nebo stanoví-li tak právo Evropské unie nebo jejího členského státu; právo na výmaz Vám však nepřísluší, je-li zpracování osobních údajů nezbytné mj. pro splnění právní povinnosti podle práva Evropské unie nebo jejího členského státu, pro účely archivace nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
- máte právo na omezení zpracování osobních údajů (tj. údaje budou obchodníkem pouze uloženy a zpracovávány budou pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků či z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby), a to pokud budete popírat jejich přesnost; bude-li jejich zpracování protiprávní a budete odmítat jejich výmaz; bude-li obchodník údaje potřebovat nadále pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; nebo pokud vznesete námitku proti jejich zpracování
- máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00  Praha 7 (www.uoou.cz)

- máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování (tj. hodnocení osobních aspektů vztahujících se k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se Vašeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, Vašich osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování či místa, kde se nacházíte nebo pohybujete); ledaže je takové rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a obchodníkem; je povoleno právem Evropské unie nebo jejího členského státu; nebo je založeno na Vašem výslovném souhlasu (tímto způsobem nejsou Vaše osobní údaje v současné době obchodníkem zpracovávány)
- svá práva na přístup k osobním údajům a potvrzení o nich, na jejich doplnění, opravu či výmaz nebo na omezení zpracování můžete uplatnit osobně nebo prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu: info@batacz.cz. přičemž Vaše podněty budou vyřízeny ve stanovených lhůtách
Dle čl. 21 nařízení máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely oprávněných zájmů obchodníka a pro účely tzv. přímého marketingu.

 
nářadí - nástroje - měřidla - žebříky
Podrobné hledání Zahrada, nářadí - BAŤACZ
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner